Legislativa

Úpravy vozidel nad rámec schválených provedení se dají rozdělit na dva základní druhy.

1. Výbava (typově schválená nebo individuálně vyrobená)

a) Typově schválenou výbavu schvaluje Ministerstvo dopravy ČR a musí být označeno schvalovací značkou. Výbava, která se schvaluje, je uvedena v příloze 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb. Podléhá mezinárodnímu schválení podle směrnic EU a předpisů EHK. Schválení takové výbavy je pro jednotlivé kusy nereálné.
b) Individuálně vyrobenou výbavu lze na vozidlo namontovat bez schválení, avšak tato musí splňovat požadavky zákona. Prokázání plnění požadavků zákona lze doložit protokolem vystaveným pověřenou zkušebnou.

2. Přestavba

Úprava definovaná v §73 zákona č. 56/2001 Sb. takto:

(1) Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.
(2) Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují
a) změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,
b) změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,
c) změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,
d) změna kategorie vozidla.
Typovou přestavbu schvaluje MD ČR, individuální přestavbu vozidla schvaluje příslušný úřad obce s rozšířenou působností. Podmínky pro schválení stanovuje schvalovací orgán. Pro přestavbu se musí použít schválené a registrované vozidlo v ČR. Přestavbou však není zásah do konstrukce vozidla v rozsahu změny nebo úpravy více než jedné podstatné části vozidla.

Podstatnou částí vozidla se rozumí: karoserie, motor, podvozek.
V případě, že dojde k většímu zásahu, jedná se o výrobu vozidla (stavba).

Pro postupy schvalování individuální stavby (výroby) a přestavby vozidel se využívá tato legislativa (stav k 1. 1. 2018)

1) Stavba (výroba vozidla)
Zákon 56/2001 Sb., §29-§33
Vyhláška 341/2014 Sb., §28

2) Přestavba vozidla
Zákon 56/2001 Sb., §73 a §74
Vyhláška 341/2014 Sb., §29 a §30

Výroba (Stavba) vozidla

O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Žádost o povelení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí obsahovat:
a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
b) druh a kategorii silničního vozidla,
c) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
d) způsob zajištění záručního a pozáručního servisu.

A dále musí být tato žádost doložena těmito doklady:
a) ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění,
b) technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
c) nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
d) návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
e) osvědčeními o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem pověřené zkušebny.

O povolení výroby jednotlivého vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutí, ve kterém uvede, mimo náležitostí daných správním řádem, i minimálně následující podmínky:
a) Vozidlo bude vyrobeno výhradně na základě dokumentace předložené schvalovacímu orgánu, která je nedílnou součástí rozhodnutí a nesmí být v průběhu výroby bez souhlasu schvalovacího orgánu měněna. Tato dokumentace musí být vždy předložena i orgánu, provádějícímu technickou kontrolu před schválením technické způsobilosti (zkušební stanici nebo pověřené zkušebně). (Veškerou předloženou dokumentaci schvalovací orgán vždy označí otiskem úředního razítka s uvedením datumu předložení dokumentace a podpisem pracovníka schvalovacího orgánu, jemuž byla dokumentace předložena).
b) Vyrobené vozidlo musí splňovat technické požadavky vymezené pro jeho kategorii platnou legislativou.
c) U jednotlivě vyrobených vozidel, které budou následně provozovány na pozemních komunikacích a budou registrovány dle §6 zákona, schvalovací orgán vždy pro ověření, zda vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích dle §36 odst.1) zákona zároveň stanoví provedení technické prohlídky.

Po vydání rozhodnutí o povolení výroby je toto vozidlo s tímto rozhodnutím přistaveno na zkušební STK, kde je vystaven technický protokol vydaný touto zkušební stanicí, kterým se dokládá splnění technických požadavků vztahujících se k příslušné kategorii jednotlivě vyráběného vozidla a podle provedení a účelu, ke kterému má být vozidlo používáno. Přílohou technického protokolu u jednotlivě vyrobeného vozidla je vždy i protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti provedené zkušební stanicí v rámci technické kontroly vozidla. V případě požadování dalších zkoušek v pověřené zkušebně (jak ze strany úřadu nebo STK) je vozidlo přistaveno na pověřenou zkušebnu k provedení dalších zkoušek, které nebylo možné provést na STK, a pověřená zkušebna vystaví technické protokoly k jednotlivým zkouškám provedeným na daném vozidle. Technický protokol a protokol o technické prohlídce lze nahradit protokolem vydaným technickou zkušebnou.

Pokud je požadavek na provedení zkoušek v pověřené zkušebně uveden již v rozhodnutí o povolení výroby, tak je možné je provést ještě před přistavením vozidla na zkušební STK. Po doložení požadavků stanovených v rozhodnutí o povolení výroby schvalovací orgán rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla na základě posouzení shody vlastností jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se stanovenými požadavky doloženými technickým protokolem zkušební stanice, a pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností uložil provedení zkoušek k ověření některých požadavků, i na základě technických protokolů pověřených zkušeben. K rozhodování o schválení technické způsobilosti jednotlivě
vyrobeného vozidla využívá schvalovací orgán dle §30 odstavce 1) písmene e) zákona č.56/2001 Sb. i žadatelem předložená osvědčení o schválení typu systému vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří jednotlivě vyrobené vozidlo nebo technických protokolů pověřených zkušeben. V případě, že žádost o schválení technické způsobilosti není doložena některým z výše uvedených dokladů vydá schvalovací orgán rozhodnutí o přerušení správního řízení ve věci schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla k doplnění žádosti o potřebné doklady. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o schválení technické způsobilosti nejpozději ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti výrobce doložené předepsanými doklady. V případě kladného rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla vydá technický průkaz silničního vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá technické osvědčení silničního vozidla. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na základě žádosti osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti, pokud jednotlivě vyrobené silniční vozidlo splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem; příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Na žádost o vydání osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech se vztahuje §30. K žádosti musí být dále přiložen technický protokol vydaný zkušební stanicí, který dokládá splnění příslušných technických požadavků.

Přestavba vozidla

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla. Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, to znamená, že musí již být zaregistrováno (vystaveny registrační značky), schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem.

Žádost o schválení přestavby silničního vozidla musí obsahovat:
a) obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
b) druh a kategorii silničního vozidla,
c) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

Žádost musí být doložena těmito doklady:
a) podrobným popisem přestavby silničního vozidla,
b) návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
c) technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
d) technickým protokolem vydaným zkušební stanicí.

Vozidlo i po provedené přestavbě musí splňovat technické požadavky, které byly platné v době jeho výroby nebo požadavky pozdějších předpisů uvedené v předpisové základně pro typ vozidla příslušného druhu a kategorie, pokud není v jednotlivých předpisech stanoveno jinak.

Vozidlo po přestavbě musí splňovat podmínky vyplývající z následujících požadavků, jejichž splnění je nutné pro opětovné schválení technické způsobilosti vozidla po provedené individuální přestavbě:
a) Vozidlo bude přestavěno výhradně na základě dokumentace předložené schvalovacímu orgánu, která je nedílnou součástí rozhodnutí. Tato dokumentace musí být vždy předložena i zkušební stanici, která provádí technickou kontrolu před schválením technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla.
b) Jsou-li na vozidle vyznačeny dílčí homologace systémů vozidla, konstrukčních částí vozidla nebo samostatných technických celků vozidla podle homologačních předpisů nebo směrnic Evropského společenství, musí být ta vyznačení dílčích homologací systémů vozidla, konstrukčních částí vozidla nebo samostatných technických celků vozidla, do kterých přestavba zasáhla, odstraněna nebo učiněna zcela nečitelnými neodstranitelným způsobem.
c) Před opětovným schválením technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla bude provedena technická kontrola přestavěného vozidla ve zkušební stanici. Technický protokol z této technické kontroly bude předložen schvalovacímu orgánu pro potřeby rozhodování o schvalování technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla.
d) Jednotlivě přestavěné vozidlo musí i po provedené přestavbě splňovat technické požadavky vymezené pro jeho kategorii.

Na základě výše uvedených předaných dokladů, a přistavení jednotlivě přestavěného vozidla k provedení technické kontroly zpracuje zkušební stanice technický protokol. Pokud žadatelem předložené podklady uvedené neobsahují všechny potřebné informace pro provedení technické kontroly, lze potřebné informace ze strany žadatele o provedení technické kontroly doložit předložením prohlášení výrobce k jednotlivě přestavěnému vozidlu. V případě, že výrobce vozidla nemůže vyžadované informace poskytnout, může zkušební stanice vyžadovat k doplnění potřebných informací od žadatele předložit posouzení či dílčí technické protokoly vydávané pověřenými zkušebnami. V případě, že žádost o schválení technické způsobilosti není doložena některým z výše uvedených dokladů, vydá schvalovací orgán rozhodnutí o přerušení správního řízení ve věci schválení přestavby jednotlivého vozidla k doplnění žádosti o potřebné doklady. Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o schválení přestavby nejpozději ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti žadatele doložené předepsanými doklady. V případě kladného rozhodnutí o schválení přestavby jednotlivého silničního vozidla zapíše obecní úřad obce s rozšířenou působností do registru silničních motorových a přípojných vozidel záznam o provedených a schválených přestavbách, do technického průkazu zapíše údaje o provedených technických a jiných změnách silničního vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci.

Kompletní služby v oblasti technických zkoušek a posouzení vašich úprav vozidel dle dotčených parametrů oproti sériovému stavu od výrobce vozidla provádí společnost Dekra. Na webu www.dekra.cz naleznete další informace spojené s touto problematikou a také technické listy se seznamem požadovaných technických zkoušek při schvalování úprav i podmínky s tím vázané. Při správné aplikaci a rozsahu úprav a nákupu schválené výbavy se nebudete vystavovat neúspěchu při provádění STK a silničních kontrol vašeho vozidla.